آیا باید کودکان خود را تنبیه کنیم؟

اثرات تنبیه کودکان
اثرات تنبیه کودکان

تنبیه هرگز از کودکانمان انسان بهتری نخواهد ساخت.اینکار  اثرات مخربی در روح و روان کودک می گذارد و بتدریج اعتماد به نفس او را کم میکند. بطوریکه کودک توان مقابله با مسائل مختلف و ابتکار عمل در حل مسائل خود را نه تنها یاد نمی گیرد، بلکه قدرت کنار آمدن و حل مشکلات را بتدریج از دست می دهد.

وقتی کودک خود را تنبیه می کنید به این معنی است که کار شما درست است و حق با شماست. این رفتار سبب می شود کودک از بزرگسالانش تقلید کند و در آینده به دیگران صدمه بزند.

کودک شما تمام حرکات و رفتار شما را در حافظه خود ذخیره می کند پس همیشه و در همه حال مراقب رفتار و واکنش های خود در مسائل باشید